Adaptacja projektu

Pracownia „Rprojekt ” oferuje Państwu usługi w zakresie adaptacji typowych projektów powtarzalnych budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych.

Na czym polega adaptacja projektu?

„Adaptacja projektu typowego” to całe opracowanie zawierające:

– projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym

– sprawdzenie wytrzymałości fundamentów oraz dachu warunków lokalnych

– ewentualne zmiany w projekcie katalogowym

W zależności od właściwego Starostwa Powiatowego oraz zapotrzebowania inwestora w skład opracowania mogą wejść dodatkowo:

– projekt szamba szczelnego lub przyłącza kanalizacji wraz z uzgodnieniami

-projekt studni lub przyłącza wody wraz z uzgodnieniami

– inne opracowania w zależności od potrzeb

W czasie wykonywania adaptacji projektu może wystąpić konieczność uzyskania uzgodnień lub decyzji administracyjnych w zakresie:

– wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

– decyzja lokalizacyjna zjazdu ( jeśli działka leży przy drodze publicznej)

– ewentualne uzgodnienie z Zarządem Melioracji, Ogrodnikiem Miejskim, Konserwatorami Przyrody i Zabytków i innymi w zależności od potrzeb.

Obsługa Inwestora w zakresie adaptacji projektów typowych:

W pracowni „Rprojekt” możliwe są dwa warianty obsługi:

OBSŁUGA CAŁOŚCIOWA: -Inwestor przekazuje wymagane dokumenty oraz projekt katalogowy. Pracownia na zasadzie pełnomocnictwa dokonuje wszelkich wystąpień i uzgodnień.

OBSŁUGA CZĘŚĆIOWA: Pracownia wykonuje opracowania techniczne, jednak wszystkich wystąpień i uzgodnień Inwestor dokonuje samodzielnie.

Jakie dokumenty są potrzebne aby przystąpić do adaptacji projektu?

– Decyzja o Warunkach Zabudowy lub  wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

– Mapa do celów projektowych

– Projekt katalogowy

– Warunki przyłączenia do wodociągu, sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej. (Jeśli  działka jest w zasięgu sieci)

– Wypis z rejestru gruntów

– Wypis z Księgi Wieczystej

– Akt notarialny działki

– decyzje i uzgodnienia wymienione wcześniej

– zgoda wydawcy projektu katalogowego jeśli zmiany wykraczają poza standardowo dopuszczone.

Zapraszamy do współpracy. Wycena prac projektowych dokonywana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od zakresu opracowania.

Dotychczasowe realizacje w zakresie adaptacji projektów typowych:

Komentowanie wyłączono.