Kierownik budowy Warszawa i okolice

Kierownik budowyNiezbędnym uczestnikiem każdego procesu budowlanego jest Kierownik Budowy.

W ramach usług świadczonych przez „Rprojekt” oferujemy Państwu usługi Kierownika Budowy.

Świadczymy usługi kierowania budową na terenie Warszawy oraz okolicznych powiatów, do 50 km od Warszawy.

W zakres usług kierowania procesem budowlanym wchodzi:

  • Świadczenie usług kierownika budowy w zakresie przewidzianym ustawą Prawo Budowlane
  • Doradztwo techniczne
  • Pomoc w wyborze ofert sporządzonych przez wykonawców
  • Pomoc w załatwieniu formalności związanych z budową.
  • Inne czynności w zależności od indywidualnych potrzeb.

Usługi kierowania budową świadczymy dla inwestycji osób indywidualnych oraz niewielkich inwestycji biznesowych, zaś dla budów o większej kubaturze proponujemy usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Honorarium uzgadniane jest z każdym Klientem indywidualnie, zapraszamy do współpracy:

Co robi Kierownik Budowy?

Obowiązki kierownika budowy dosyć dokładnie opisuje ustawa Prawo Budowlane. Poniżej cytat z ustawy, który przybliży Państwu zakres obowiązków i odpowiedzialności Kierownika.

Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

  1)   protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

  2)   prowadzenie dokumentacji budowy;

  3)   zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a)  koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

a)  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

b)  przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b)  koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c)  wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d)  podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

  4)   wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

  5)   zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

  6)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

  7)   zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

  8)   przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

  9)   zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Zapoznaj się z całością oferty pracowni. -> Oferta